Saturday, March 23, 2013

Бие даалтын сэдэв

                                     Компьютерийн хэрэглээний практик 
Äîëîî õîíîã
Ñýäýâ
Øàëãàæ ä¿ãíýõ õýëáýð
VI
Control Panel-Display, Mouse, Taskbar and Start menu, Fonts, Add Printers, Windows îð÷íû ïðîãðàìòàé àæèëëàõ: Paint, Wordpad сонгох
Òîâ÷ëîë, êîìïüþòåðò àæèëëàõ ÷àäâàð øàëãàõ

VII
Word2007 Footnote, Header and Footer, Bookmark, Ïðîãðàìûí òîõèðãîî õèéõ (Word Options)
Ðåôåðàò õàìãààëóóëàõ 12 ху
VIII
PowerPoint2007- 2010-2012 ¿ç¿¿ëýí áýëòãýæ Attach õèéõ тухай /presentation хэлбэрээр бэлтгэх/

Ðåôåðàò õàìãààëóóëàõ 12 ху
IX
Excel2007 Öàëèíãèéí õ¿ñíýãò õèéõ, àæëûí õóóäàñ õîîðîíä òîìú¸î òîîöîîëîë õèéõ
Òºðºë á¿ðèéí òîîöîîëîëò á¿õèé õ¿ñíýãò áàéãóóëæ, ãðàôèê áàéãóóëàõ
Ðåôåðàò õàìãààëóóëàõ 30ху

X
функцуудыг ашиглан тодорхой асуудлыг  шийдвэрлэн бичиж/шийдвэрлэх зүйлээ өөрөө сонгож авах/
Банк болон бусад компаниудын 2011 оны санхүүгийн тайланд шинжилгээг гүйцэтгэх, 
Ðåôåðàò õàìãààëóóëàõ 30ху

XI
ªãºãäëèéí ñàí áàéãóóëæ Solver àøèãëàõ, ø¿¿ëò, õÿçãààðëàëò õèéõ
Ðåôåðàò õàìãààëóóëàõ 12 ху


 

1 comment: